Avtalsrätt

Avtalsrätt handlar om rättsförhållandet mellan parterna i ett avtal och är ett av de viktigaste rättsområdena inom privaträtten.

Vi upprättar och granskar avtal inom samtliga rättsområden och biträder även med avtalstolkning samt förhandlingar kring befintliga och planerade avtal samt tillser att avtalsresultatet förverkligas.

Vid tvister i fråga om innehållet i ett avtal bistår vi med förhandlingshjälp. Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar, åtar vi även att föra talan i domstol eller inför skiljenämnd för att tillvarata våra klienters intressen.